બેન્ક્વેટ હોલ

JB Celebrations

+91 88779 5 2469

Daud Nagar, Ranchi, Jharkhand 834002, India
+91 88779 52469
+91 94311 75294
+91 70500 91671
https://www.facebook.com/Jbcelebrations.ranchi/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Nandan Palace

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

200 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

1 લોકો માટે 700 લોંન

સ્થળ શહેરમાં
Your venue overview