ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

Hotel Yuvraj Palace

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 800 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 800 ಯಿಂದ

2 ಸಭಾಂಗಣ|2 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 250, 300 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 96936 5 0266

Kadru Road, Doranda, Ranchi, Jharkhand 834002, India
+91 96936 50266
+91 651 248 0329
+91 651 248 0327
+91 651 248 0326
https://www.facebook.com/HotelYuvrajPalace/
http://hotelyuvrajpalace.com/
reservation@hotelyuvrajpalace.com
info@hotelyuvrajpalace.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ