ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Le Lac Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 800 ಯಿಂದ

2 ಸಭಾಂಗಣ|2 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 175, 255 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|1 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 221 9513

Line Tank Road, Behind Ferayalal, Ahirtoli, Deputy Para, Ahirtoli, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 651 221 9513
+91 651 221 9512
+91 651 221 9511
https://www.facebook.com/lelacranchi/
http://www.lelachotel.com/
fbm@lelachotel.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ