ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

Hotel AVN Grand

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 700 ಯಿಂದ

4 ಸಭಾಂಗಣ|4 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 60, 100, 200, 250 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 97714 6 1298

Opposite G.E.L Church, Sharma Lane & Main Road, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 97714 61298
+91 651 233 2861
https://www.facebook.com/hotelavn.grand
http://www.hotelavngrand.com/
info@hotelavngrand.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ