ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Green Horizon Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 650 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 250 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 645 8522

Station Rd, Sirom Toly, Gosaintola, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 651 645 8522
https://www.facebook.com/Hotel-Green-Horizon-272976424933/
http://www.hotelgreenhorizon.com/
hotelgreenhorizon@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ