ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

The Royal Retreat

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,354 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,354 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 600 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 301 0999

ranchi, India
+91 651 301 0999
+91 81029 18108
https://www.facebook.com/the.royal.retreat.ranchi/
http://www.theroyalretreat.co.in/
info@theroyalretreat.co.in
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ