ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

Hotel The Raso

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 650 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 850 ಯಿಂದ

2 ಸಭಾಂಗಣ|2 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 300, 500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 70701 9 6601

Khunti Road, Birsa Nagar, Ranchi, Jharkhand 834003, India
+91 70701 96601
+91 651 688 8861
https://www.facebook.com/hoteltherasoranchi/
http://hoteltheraso.com/
hoteltheraso@gmail.com
info@hoteltheraso.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ