ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Maplewood Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 650 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

4 ಸಭಾಂಗಣ|4 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 150, 150, 250, 450 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 92344 6 2143

Old Hazaribagh Rd, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 92344 62143
https://www.facebook.com/maplewoodrnc/
http://www.hotelmaplewood.com/
info@hotelmaplewood.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ