వేదిక

Hot Lips

+91 93343 1 0006

Kanke Road, Ranchi, Jharkhand 834008, India
+91 93343 10006
+91 99396 71165
+91 94311 01153
https://www.facebook.com/HotlipsRestaurant/
http://www.hotlips.co.in/
info@hotlips.co.in
బాంకెట్ హాల్
వేదిక క్రమం వేదిక, బాంకెట్ హాల్
లొకేషన్ నగరంలో
స్పెషల్ ఫీచర్లు ఎయిర్ కండిషనర్