బాంకెట్ హాల్

Krishna Palace

+91 99341 4 7336

St. Anne's Lane & Hazaribagh Rd, Lalpur, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 99341 47336
+91 82353 75198
+91 81023 60992
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005999599335
బాంకెట్ హాల్
వేదిక క్రమం బాంకెట్ హాల్
లొకేషన్ నగరంలో